Syndyk – kto to taki?

syndyk

Zawód syndyka jest przez wiele osób dość ogólnie kojarzony, jednak wiedza na jego temat nie jest powszechna. Bardzo często mylony jest on z komornikiem, choć ich zadania są dość różne. Kim jest syndyk i jaka jest jego rola w postępowaniu upadłościowym? Skorzystaj z naszego artykułu, aby uzyskać wiedzę o tym zawodzie oraz o jego zadaniach.

Syndyk – kto to?

Syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Jest on powoływany w momencie wydania postanowienia o upadłości wobec dłużnika. Zadaniem syndyka jest objęcie i zarządzanie majątkiem upadłego, a także zabezpieczenie majątku przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne, a także przystąpienie do jego likwidacji. Syndyk ma za zadanie doprowadzić do upłynnienia majątku upadłego (tzw. masy upadłości), w celu uzyskania środków do wykonania planu podziału, czyli zaspokojenia wierzycieli upadłego w najwyższym stopniu.

Rolą syndyka jest prowadzenie różnych działań na linii sąd-upadły w trakcie trwania podstępowania upadłościowego. Zajmuje się on zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości, ujawnieniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz innych rejestrach, w których wpisany jest majątek upadłego, spisem inwentarza wchodzącego w skład majątku upadłego, oszacowaniem masy upadłościowej, sporządzeniem listy wierzytelności.

Nadzór nad działaniami syndyka sprawuje sędzia komisarz, do którego trafiają sprawozdania z dokonanych czynności oraz sprawozdania rachunkowe wraz z uzasadnieniem.

Zadania syndyka

Zadania syndyka, podobnie jak jego uprawnienia, wynagrodzenie oraz wymagania niezbędne do wykonywania zawodu, są określone w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Zgodnie z nimi syndyk odpowiada za:

 • zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości,
 • objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim i zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne,
 • likwidację majątku upadłego stanowiącego masę upadłości,
 • sporządzenie listy wierzytelności,
 • poszukiwanie i odzyskanie majątku upadłego,
 • sporządzenie planu podziału masy upadłości dla wierzycieli.

Kto może zostać syndykiem?

W celu pełnienia funkcji syndyka konieczne jest spełnienie określonych warunków, wskazanych w art. 157 Prawa upadłościowego. Funkcję tą może pełnić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndykiem może być także spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję.

Pełnienie funkcji syndyka więżę się z koniecznością posiadania licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz posiadania konta doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Do pełnienia roli syndyka nie może zostać powołana osoba będąca wierzycielem bądź dłużnikiem upadłego, a także członek rodziny wierzyciela lub dłużnika upadłego. Zakazane jest także pełnienie tej funkcji w przypadku osoby, która wchodziła w skład organów upadłego lub spółki z nim powiązanej, była jego prokurentem, była przez niego zatrudniona bądź posiadała jego akcje lub udziały, a także w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika pełniła funkcję nadzorcy bądź zarządcy.

Wynagrodzenie syndyka

Pełnienie funkcji syndyka wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia. Jego wysokość jest ustalana na podstawie pięciu części składowych. Są to:

 • część zależna od sumy wypłaconej wierzycielom w ramach wykonania planów podziału,
 • część zależna od liczby pracowników zatrudnianych w dniu ogłoszenia upadłości,
 • część zależna od liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu,
 • część zależna od czasu trwania postępowania,
 • część zależna od stopnia trudności postępowania i jego efektywności.

Pełne informacje o wysokości wynagrodzenia uzyskać można z art. 162 Prawa upadłościowego.

Syndyk a komornik – jaka jest różnica?

Wiele osób błędnie myli zawód syndyka i komornika. Choć oba zawody są powiązane z długami, uczestniczą w różnych postępowaniach, których cel jest odmienny. Syndyk rozpoczyna swoje działania po ogłodzeniu upadłości wobec dłużnika, a więc uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Jego zadaniem jest oddłużenie, a dopiero w następnej kolejności windykacja należności. Z kolei rolą komornika jest ściągnięcie należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Wykonuje on czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.