Ile wynosi i kto płaci podatek od sprzedaży działki budowlanej?

Ile wynosi i kto płaci podatek od sprzedaży działki budowlanej

Sprzedaż działki budowlanej wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z istotnych kwestii jest obowiązek podatkowy, jaki powstaje w wyniku przeniesienia własności. Kto płaci podatek od sprzedaży działki budowlanej? Jaka jest jego wysokość, w jakim terminie i gdzie należy go zapłacić? I wreszcie – czy istnieje sposób, aby uniknąć zapłaty podatku?

Podatek od sprzedaży działki budowlanej

W wyniku sprzedaży działki następuje przeniesienie własności, a sprzedający uzyskuje dochód, który jest obciążony obowiązkiem podatkowym. Sprzedający ma obowiązek opłacić podatek dochodowy PIT od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zbycia nieruchomości a ceną jej zakupu. Obowiązek podatkowy dotyczy jednak jedynie sytuacji, w której działka zostaje sprzedana w przeciągu 5 lat od jej nabycia. Termin liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Po tym okresie dochód ze sprzedaży działki jest nieopodatkowany.

Sprzedaż działki budowlanej może być także obciążona obowiązkiem zapłaty podatku VAT. Dotyczy to sytuacji, w której transakcja dokonywana jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatek od sprzedaży działki – kiedy obowiązuje?

Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają, że podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości należy zapłacić w przypadku, gdy od nabycia nieruchomości do momentu jej zbycia nie upłynął okres 5-cio letni. Termin liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup nieruchomości. Po upływie okresu 5-ciu lat sprzedawca zwolniony jest z obowiązku podatkowego.

Należy również zaznaczyć, że istnieją sytuacje, w których istnieje możliwość zwolnienia obowiązku podatkowego w okresie krótszym niż 5 lat. Dotyczy on np. osób fizycznych, które sprzedają działkę budowlaną, a uzyskane z transakcji dochody przeznaczają na realizację własnych celów mieszkaniowych, czyli np. zakup mieszkania lub budowę domu.

W niektórych przypadkach obowiązuje również konieczność opłaty podatku VAT. Sytuacja ta dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niekiedy urząd skarbowy nakazuje również opłatę podatku VAT osobom fizycznym, w tym również niebędącym płatnikami VAT. Podstawę do tego stanowi uznanie, że podatnik prowadzi obrót własnymi nieruchomościami w celach zarobkowych w sposób ciągły i zorganizowany.

Kto płaci podatek od sprzedaży działki budowlanej?

Podatek dochodowy od sprzedaży działki budowlanej opłaca osoba, która uzyskała z tego tytułu dochód, a więc sprzedawca. W tym przypadku mowa jednak wyłącznie o podatku dochodowym. Obowiązujące przepisy nakładają również konieczność uciszenia podatku od czynności cywilnoprawnych PCC, którym z kolei obciążony jest nabywca.

Ile wynosi podatek od sprzedaży działki budowlanej?

Podatek od sprzedaży działki w przypadku podatku dochodowego wynosi 19% od dochodu uzyskanego, liczonego jako różnica pomiędzy ceną nabycia a sprzedaży nieruchomości. Z kolei w przypadku podatku VAT konieczne jest naliczenie i opłacenie podatku w wysokości 23% od ceny sprzedaży nieruchomości.

Gdzie i kiedy zapłacić podatek od sprzedaży działki budowlanej?

Po sprzedaży działki budowlanej jej dotychczasowy właściciel ma obowiązek dokonać zgłoszenia we właściwym urzędzie skarbowym. Formularzem przeznaczonym do zgłoszenia jest PIT-39, który należy złożyć do końca w kwietnia roku podatkowego następującego po roku sprzedaży. Jest to również termin, w którym należy uregulować zobowiązanie podatkowe. W zeznaniu konieczne jest określenie kwoty przychodu, kosztów jego uzyskania oraz dochodu uzyskanego ze sprzedaży.

Jak nie płacić podatku dochodowego od sprzedaży działki?

Sprzedaż działki budowlanej oznacza konieczność opłacenia podatku dochodowego, jednakże obowiązek ten nie dotyczy kilku przypadków określonych w przepisach prawnych. Zwolnienie następuje w przypadku jeśli:

 • sprzedaż nieruchomości następuje po upływie 5 lat od jej nabycia, od nabycia przez spadkobierców w przypadku otrzymania działki w spadku lub pięciu lat od dnia nabycia do majątku wspólnego, jeśli działka stała się wyłączną własnością w wyniku podziału majątku po rozwodzie,
 • dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie przekazany w ciągu 3 lat od momentu zbycia na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, do których zaliczane są:
  • nabycie budynku mieszkalnego,
  • nabycie lokalu mieszkalnego,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont na cele mieszkalne własnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
  • spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości,
  • zamiana nieruchomości.