Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego?

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego

Do uzyskania kredytu hipotecznego konieczne jest złożenie w banku wielu dokumentów. Wymagane są różnego rodzaju zaświadczenia, umowy oraz inne potwierdzenia, których gromadzenie zająć może sporo czasu. Skorzystaj z naszej podpowiedzi, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania kredytu hipotecznego na Twoją wymarzoną nieruchomość!

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Kredyty hipoteczne są udzielane przez banki na zakup nieruchomości, a niekiedy również na jej remont. W celu pozyskania kredytu hipotecznego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku kredytowego, a także załączenie do niego wymaganych dokumentów. Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu hipotecznego jest długa, a także nieco różna w zależności kilku istotnych kryteriów, do których należą:

 • źródło dochodów wnioskodawcy,
 • rodzaj nieruchomości,
 • przeznaczenie kredytu.

Lista wymaganych dokumentów może również zależeć od konkretnego banku, który indywidualnie ustala algorytm dotyczący przyznawania kredytów. Zasadniczo znajdują się one w zestawieniu, które przygotowaliśmy poniżej.

Kredyt hipoteczny – dokumenty dotyczące dochodów

Bank wymaga od potencjalnego kredytobiorcy potwierdzenia dotyczącego źródła oraz wysokości osiąganych dochodów. Jest to niezbędne w celu potwierdzenia, że dana osoba będzie w stanie spłacać zobowiązania finansowe wobec banku. W zależności od tego, czy jesteś zatrudniony na umowę o pracę, prowadzisz działalność gospodarczą czy osiągasz dochody z innych źródeł, lista wymaganych dokumentów będzie różna.

Umowa o pracę

W przypadku zawartego stosunku pracy na podstawie umowy o pracę konieczne może być przedstawienie bankowi następujących dokumentów:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez pracodawcę,
 • zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych zarobków,
 • umowa o pracę bądź świadectwo pracy (w sytuacji zmiany miejsca zatrudnienia),
 • wyciąg z konta bankowego za ostatnie miesiące – w zależności od banku może to być okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy,
 • deklarację PIT – 37 za ostatni rok lub dwa lata.

Umowa o dzieło/umowa zlecenie:

O kredyt hipoteczny mogą ubiegać się osoby zatrudnione na podstawie umowy o działo lub umowy zlecenie. W tym przypadku będą oni zobowiązani do dołączenia do wniosku:

 • kopii umowy o dzieło lub zlecenie, obejmującej okres nawet do dwóch lat wstecz oraz do roku w przód,
 • wyciągu z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie,
 • rachunków z umowy o dzieło lub zlecenie,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach wydanego przez zleceniodawcę,
 • deklaracji podatkowej PIT-37.

Renta lub emerytura:

W przypadku przebywania na rencie lub emeryturze i ubiegania się o kredyt mieszkaniowy wymagane są dokumenty takie jak:

 • decyzji potwierdzającej prawo do uzyskiwania świadczenia (renty/emerytury) wraz z okresem jego trwania,
 • poświadczenie wypłaty świadczenia za ostatni okres (np. wyciąg z konta bankowego).

Przedsiębiorcy:

Prowadząc własną działalność gospodarczą i ubiegając się o kredyt hipoteczny musisz dostarczyć do banku sporą ilość dokumentów, która dotyczy prowadzonej działalności oraz uzyskiwanych dochodów. Wśród dokumentów znajdują się:

 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • poświadczenie nadania numeru REGON,
 • poświadczenie nadania numeru NIP,
 • umowa spółki (jeśli firma jest spółką),
 • zaświadczenie z ZUS o braku zalegających składek,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • deklaracja podatkowa PIT – 36 lub PIT – 36L za poprzedni rok lub nawet za dwa lata obrachunkowe,
 • wyciąg z firmowego konta bankowego – zazwyczaj z ostatniego roku,
 • oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego (jeśli do prowadzenia działalności używane jest konto prywatne),
 • ewentualna zgoda na prowadzenie działalności koncesjonowanej.

To tylko część dokumentów wymaganych od przedsiębiorców. Dodatkowo muszą oni dostarczyć również dokumenty związane z formą prowadzenia księgowości.

W przypadku pełnej księgowości konieczne jest przedstawienie dokumentów takich jak:

 • bilans zysków i strat za poprzedni rok lub dwa lata obrachunkowe,
 • bilans zysków i strat za ostatni kwartał prowadzenia działalności,
 • deklaracji podatkowej CIT lub PIT za ostatni rok obrachunkowy.

 Rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjowanego wymaga od przedsiębiorcy przedstawienie dokumentów:

 • księgi przychodów lub ewidencji faktur za bieżący okres,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnich dwa lata prowadzenia firmy lub kopii deklaracji podatkowej za ostatnie dwa lata potwierdzonej w Urzędzie Skarbowym,
 • zaświadczenia o wysokości dochodów po opodatkowaniu uzyskanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

 Prowadząc firmę rozliczającą się w formie karty podatkowej będziesz zobowiązany do przedstawienia:

 • oświadczenia o wysokości dochodów po opodatkowaniu uzyskanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • kopii decyzji z Urzędu Skarbowego o wysokości stałego podatku w danym roku.

Z kolei jeśli rozliczasz się w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów będziesz musiał dostarczyć do banku:

 • Księgę Przychodów i Rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy,
 • ewentualnie dokument z informacją o odpisach amortyzacyjnych.

Dokumenty osobowe niezbędne do pozyskania kredytu hipotecznego

W celu uzyskania kredytu hipotecznego niezbędne jest również dostarczenie dokumentów osobowych potwierdzających tożsamość. O kredyt hipoteczny mogą ubiegać się zarówno obywatele polscy, jak i obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce na stałe. Zestaw dokumentów w każdym przypadku będzie jednak nieco inny.

Dokumenty osobowe niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego przez obywatela Polski to:

 • dowód osobisty,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • ewentualnie akt urodzenia,
 • ewentualnie skrócony odpis aktu małżeństwa.

Dokumenty osobowe wymagane w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny przez obywatela Polski pracującego za granicą:

 • paszport,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość,
 • zezwolenie na pobyt stały za granicą,
 • umowa o pracę,
 • ewentualnie zezwolenie na pracę,
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej,
 • deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym.

Dokumenty osobowe, które do uzyskania kredytu hipotecznego musi doświadczyć obcokrajowiec mieszkający i pracujący na stałe w Polsce:

 • paszport,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • dokument, który potwierdza prawo stałego pobytu na terytorium kraju,
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Dodatkowo w przypadku rozdzielności majątkowej potrzebne jest również okazanie aktu notarialnego określającego zasady odrębności majątkowej. Z kolei w przypadku osób po rozwodzie wymagane będzie okazanie wyroku sądu dotyczącego rozwodu.

Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty dotyczące nieruchomości są potrzebne?

Zestawienie dokumentów niezbędnych do kredytu hipotecznego zawiera również dokumenty dotyczące samej nieruchomości. W zależności od rodzaju nieruchomości lista wymaganych dokumentów będzie się różnić. 

Dokumenty wymagane podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania/domu z rynku pierwotnego:

 • umowa przedwstępna z deweloperem,
 • wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym postawiona jest nieruchomość,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • urzędowe pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń (jeśli budowa została zakończona),
 • dokumenty związane z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową, od której kupujemy nieruchomość.

Dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania/domu z rynku wtórnego:

 • umowa przedwstępna zawarta z właścicielem nieruchomości,
 • odpis nieruchomości z księgi wieczystej,
 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości przez sprzedawcę,
 • zaświadczenie ze spółdzielni związane z przydziałem.

Dokumenty wymagane w przypadku kredytu na budowę domu:

 • akt notarialny działki, na której dom ma zostać zbudowany,
 • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • projekt budowlany,
 • oryginał kosztorysu oraz harmonogramu prac,
 • dziennik budowy,
 • dokumentacja sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • ewentualne umowy z wykonawcami.

Dokumenty, jakie należy skompletować w przypadku kredytu na budowę mieszkania:

 • wszystkie dokumenty, które znalazły się w zestawieniu dokumentów niezbędnych w przypadku ubiegania się o kredyt na budowę domu, a dodatkowo:
 • umowa z deweloperem,
 • dokumentacja rejestrowa zbywcy,
 • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości.

Dokumenty niezbędne przy kredycie na zakup działki budowlanej:

 • umowa przedwstępna zawarta z właścicielem działki budowlanej,
 • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej,
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości przez sprzedawcę,
 • wypis i wypis z ewidencji gruntów (sporządzony maksymalnie sześć miesięcy wcześniej),
 • wypis z MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) razem z informacją o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową,
 • ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o kredyt na remont lub wykończenie nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej remontowanej nieruchomości,
 • akt notarialny, który potwierdza prawo własności do nieruchomości,
 • kosztorys prac remontowych,
 • ewentualne umowy z wykonawcami,
 • ewentualnie pozwolenie na budowę,
 • ewentualnie plan zagospodarowania działki,
 • ewentualnie projekt budowlany.

Kredyt hipoteczny – dodatkowe dokumenty wymagane przez bank

Aby doszło do podpisania umowy kredytowej z bankiem wnioskodawca musi dostarczyć cały zestaw dokumentów, które opisane zostały powyżej. W zależności od banku kredytującego lista dokumentów jest ustalana indywidualnie, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będą niezbędne w danym przypadku.