Jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej?

Jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej

Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są wszyscy właściciele gruntów, w tym działek budowlanych oraz budynków i budowli. W przepisach prawnych znaleźć można jednak zapisy dotyczące zwolnienia od podatku. Sprawdź, ile wynosi i jak obniżyć podatek od nieruchomości!

Podatek od nieruchomości a działka budowlana

Podstawą prawną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Określa ona, że obowiązkiem podatkowym objęci są właściciele nieruchomości oraz obiektów budowlanych takich jak grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grunt oznacza część powierzchni ziemskiej, zaś budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Budowla rozumiana jest z kolei obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Co nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Nie wszystkie nieruchomości stanowią przedmiot opodatkowania. Nie podlegają opodatkowaniu wszelkie użytki rolne oraz leśne, o ile nie są zajęte na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli są – również należy odprowadzać od nich podatek. Użytki rolne oraz leśne to wszelkiego rodzaju grunty sklasyfikowane do tych kategorii w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe wyjątki niepodlegające opodatkowaniu wskazane są w art. 2 ust. 3 upol. Są to:

 • pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych.

Podatek od nieruchomości – stawki w 2022 roku 

Stawki podatku od nieruchomości są ustalane na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. Decyzja wydawana jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta w uparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W 2022 roku górna granica podatku od nieruchomości nie może przekraczać:

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł za m kw.,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł za 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł za m kw.,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł za m kw.,

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,89 zł za m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł za m kw. powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł za m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł za m kw. powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł za m kw. powierzchni użytkowej,
 • od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.

Jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej?

Poszukiwanie oszczędności w podatku od nieruchomości zależne jest przede wszystkim od rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot podatku. Dla każdego rodzaju przedmiotu przyjęte są bowiem inne zasady opodatkowania. W przypadku gruntów, takich jak działki budowlane, możliwe jest zmniejszenie podatku od nieruchomości poprzez skorzystanie z szeregu zwolnień od podatku uregulowanych w art. 7 uplok. Zwolnieniu podlegają wszelkie grunty zaklasyfikowane jako nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione czy grunty wpisane do rejestru zabytków. Jeśli zatem na działce budowlanej część terenu można zaliczyć do tego rodzaju gruntów, możliwe jest podejmowanie starań o obniżenie wysokości podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy a sprzedaż działki budowlanej

Oprócz obowiązku podatkowego związanego z posiadaniem nieruchomości istnieje również drugi obowiązek podatkowy, który wynika ze sprzedaży działki budowlanej i osiągnięcia z tego tytułu dochodów. Podatek dochodowy nie obowiązuje jednak w przypadku:

 • sprzedaży gruntu po upływie 5 lat od jego nabycia liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup nieruchomości,
 • przeznaczenia kwoty ze sprzedaży na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych.

Więcej na temat podatku od sprzedaży działki budowlanej oraz sposobów uniknięcia obowiązku podatkowego dowiesz się z artykułu: Ile wynosi i kto płaci podatek od sprzedaży działki budowlanej?